Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm là việc giao cho một người giữ một chức vụ trong bộ máy tổ chức bằng quyết định của cá nhân hay lãnh đạo tổ chức có thẩm quyền.

Quyết định bổ nhiệm là việc làm mang tính chất quyền lực của người giữ chức vụ nhất định để góp phần kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức doanh nghiệp, đảm bảo cho bộ máy hoạt động có hiệu quả và hiệu lực trên thực tế.

>>> Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm

1. Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157);

– Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64);

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82);

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm

Dưới đây, Hỏi đáp Nhân sự sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự chuẩn nhất được xây dựng bởi những chuyên gia trong ngành

CÔNG TY CỔ PHẦN

….

—***—

Số: ……/QĐ-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

………, ngày ….. tháng …….. năm 2015

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

V/v: Bổ nhiệm ………………………

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Điều lệ về quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………………….
 • Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Căn cứ yêu cầu công việc và năng lực của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

Điều 1.      Quyết định bổ nhiệm 

 • Ông ……………….             Sinh ngày: ………………..
 • CMND số: ………….. cấp ngày …………     Nơi cấp: …………….
 • Hộ khẩu TT: ……………….
 • Nơi ở hiện tại: ………………
 • Nhận công tác tại CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..
 • Chức danh : …………………
 • Kể từ ngày ……………….  nên học hành chính nhân sự ở đâu

Điều 2: Ông ………………. có nhiệm vụ thực hiện đúng theo bản mô tả công việc và chấp hành mọi quy định, quy trình trách nhiệm công việc dưới sự chỉ đạo của ông ……… ……....

               Được hưởng lương, phụ cấp theo quy định hiện hành của Công ty

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký. .……………………….và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định bổ nhiệm này./.

 

Nơi nhận:

–       Như Điều 3;

–       Lưu VP./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

>>> Xem thêm: Học hành chính nhân sự ở đâu uy tín và chất lượng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *